اختصاص 4 میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی برای واکسیناسیون تب مالت