طارمی: روز دربي و جلوي يكصد هزار تماشاگر؛ می‌خواهم ماشینم را تقدیم محرمی کنم!