امیدواریم زودتر به یک متن واحد برسیم/رایزنی دوجانبه ایران و آمریکا پنجشنبه در وین