نخبه پروری سیاست دولت در حوزه فرهنگ، بانه متقاضی جشنواره دهم است