برداشت 12 هزار تن قیسی نوبرانه، باقلا و جو در کاشان