نشست مشترک انجمن های دوستی سفرای مقیم تهران در نمایشگاه کتاب