تلاش وزارت کشور برای ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه افغان