بنیاد شعر و ادبیات داستانی آثارش را به انتشارات علمی فرهنگی واگذار کرد