صرفه جويي 2 ميليارد توماني با راه اندازي سيستم دارويي/ تشکيل واحد نظارت بر آموزش در دانشگاه