برخورد جدی با «دور دور» کردن خودروهای لوکس/ ۴۰۰ خودرو حادثه ساز توقیف شد