نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال تأمین مالی از طریق سرمایه