سامسونگ در پی تصاحب بازار اندونزی، تولید موبایل در این کشور را آغاز نموده