وزیر آموزش و پرورش فرد دیگری را برای سرپرستی دانشگاه فرهنگیان معرفی کند