دارندگان Galaxy Core Prime بگوش باشند: آبنبات چوبی نزدیک است!