لزوم ایمن سازی زباله‌های بیمارستانی/ آب تهران در شرایط ایده آل است