اپراتور دوم پستى بدون مزايده به دفاتر پيشخوان واگذار شود