امیدواریم حتی زودتر از دهم تیر ماه به جمع بندی برسیم/ بخش قابل توجهی از متن پیش نویس به اتمام رسیده