روایت بانک مرکزی از نوسان قیمتی مواد غذایی/ ثبات نسبی در بازار