تجمع سهامداران بورس در واکنش به سقوط و عدم شفافیت بازار