رسانه ها شایعات ناشی از زمین لرزه در کاشمر را مدیریت کردند