غیبت سران عرب در نشست کمپ دیوید بیانگر ناتوانی اوباما در تاثیرگذاری بر حوادث منطقه است