الگوبرداری از خواننده لس‌آنجلسی حتی به قیمت معتاد شدن