آماده ایجاد شبکه پژوهشی در زمینه ژئومکانیک نفت هستیم