آمادگی کمانداران خوانساری برای شرکت در مسابقات کشوری