کسب چهار مدال در مسابقات نابينايان و کم‌بينايان جهان