ایران میزبان کارگاه آموزشی کاهش خطر زمین لرزه در کشورهای عضو اکو