کسب مقام سوم مسابقات دو ۱۰۰ متر توسط دانشجوی موسسه دارالفنون قزوین