سومین دور مذاکره برای نگارش متن توافق هسته‌ای در وین آغاز می شود