حمیدی: سه میلیون و 500 هزار دانش‌آ‌مو‌ز‌ در المپیاد مدارس مشارکت داشتند