گزارش: امکان بازی با شخصیت مونت در Assassin’s Creed: Syndicate