از اهدای گل محمدی تا تعلیم مفاهیم دینی در قالب بازی در غرفه کانون های مساجد