وزیر بهداشت: آب تهران در وضعیت استاندارد قرار دارد