رهبر افغانستانی:رژیم صهیونیستی مصیبت طراحی شده غرب برای مسلمانان بود