«جشنواره شمسه» فرصتی برای معرفی هنر شهروندان تهرانی است