کمیسیون انتخابات افغانستان ۸۰۰ کارمند خود را اخراج کرد