نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت