بنیاد شعر و ادبیات داستانی درگذشت سپانلو را تسلیت گفت