۲۴ درصد از مردم شغل ندارند اما امرار معاش می‌کنند!