احمدی: حاکمان سعودی از کمترین ضریب هوش سیاسی برخوردار نیستند