طراحی صنعتی در ایران بدون متولی است/کمک کنید تا طراحی ایرانی جایگاه خود را پیدا کند