اتحادیه داوران اسکاتلند خواستار مجازات بازیکن خاطی شهراورد ریاض شدند