اداره کل نوسازی مدارس لرستان رتبه دوم کشوری را کسب کرد