قابلیت جذب 4هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای آب روستایی در استان وجود دارد