وزیر بهداشت پیشنهادش را پس بگیرید/تغییر کاربری در برخی بیمارستان‌ها