۱۰ سال و ۱۰ ماه محرومیت برای ۷ دوپینگی/ یک نفر توبیخ کتبی شد