انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن‌‌های علمی دانشگاه کاشان برگزار می‌شود