دانشگاه چمران قصد انعقاد تفاهمنامه راهبردی بادانشگاه بصره را دارد