مدیر مسئول انتشارات «حیان» پیش از این نیز ممنوع النشر بوده است/ فحاشی در ذات خزعلی است