سفیر جنوب: صرفه جویی نکنیم ، تابستان سخت هرمزگان در راه است