نامه تشکر جمعی از شرکت‌کنندگان بخش بین‌الملل از رئیس نمایشگاه کتاب